Manila Economic and Cultural Office

Manila Economic and Cultural Office Philippine Representative Office in Taiwan

Follow Us:
Manila Economic and Cultural Office

Manila Economic and Cultural Office Philippine Representative Office in Taiwan

Consular Advisory on The Use of Philippine Passports as Collateral for a Loan

Posted: 11/21/2023 5:52 PM

The Use of Philippine Passports as Collateral for a Loan is Illegal and Punishable by Law

 

Filipinos who use their Philippine passports as collateral for a loan shall be punished accordingly pursuant to the Philippine Passport Act of 1996 (R.A. No. 8239). Further, passports held as guarantee or collateral are deemed cancelled under any circumstances.

 

A Philippine passport remains at all times the property of the Philippine Government, the holder being a mere possessor thereof as long as it is valid. Thus, passports may not be surrendered to any person or entity other than the government or its representative.

 

Penalties shall also be imposed against creditors who require and/or accept Philippine passports as loan collateral. Individuals holding Philippine passports to guarantee the payment of a debt are hereby ordered to surrender the same to our offices in Taipei, Taichung, and/or Kaohsiung.

 

For strict compliance.

 

 

 


 

Ang Pagsanla ng Passaporte ng Pilipinas bilang Kolateral para sa isang Utang ay Ilegal at Mapaparusahan sa ilalim ng Batas

 

Ang mga Pilipinong gumagamit ng kanilang mga pasaporte ng Pilipinas bilang kolateral para sa isang utang ay dapat parusahan nang alinsunod sa Philippine Passport Act of 1996 (R.A. No. 8239). Ang mga pasaporte na hawak bilang garantiya o kolateral ay itinuring na kanselado sa anumang pagkakataon.

 

Ang isang pasaporte ng Pilipinas ay nananatiling pag-aari ng Pamahalaan ng Pilipinas sa lahat ng oras. Ang taong napagkalooban ng passaporte ay mayroon lamang karapatan na ito ay hawakan, ngunit ang pagmamay-ari nito ay nasa Pamahalaan pa rin. Ang mga pasaporte ay hindi maaaring isuko sa sinumang tao o entity maliban sa gobyerno o kinatawan nito.

 

Mayroon din naaayon na parusa laban sa mga nagpapautang na nangangailangan at/o tumatanggap ng mga pasaporte ng Pilipinas bilang kolateral ng pautang. Inuutusan ang mga indibidwal na may hawak ng mga pasaporte ng Pilipinas na ginawang kolateral o garantiya sa utang na isuko ang mga ito sa aming mga tanggapan sa Taipei, Taichung, at/o Kaohsiung.

 

Para sa mahigpit na pagsunod.

 

 


 

使用菲律賓護照作為貸款抵押品是非法的

並將受到法律制裁

 

 

使用菲律賓護照作為貸款抵押品的菲律賓國人將受到相應的法律制裁,法源依據 1996 年《菲律賓護照法》(R.A. No. 8239)。 此外,作為擔保品或抵押品的護照在任何情況下均被視為無效。

 

菲律賓護照所有權自始至終屬於菲律賓政府。在護照有效期限內,持有者僅具有使用權。因此,護照不得繳交給政府或權責機關以外的任何個人或團隊組織

 

要求或接受菲律賓護照作為貸款抵押品的債權人也將受到處罰。 特此勒令持有菲律賓護照為貸款抵押品的個人將其交給我們在台北、台中和/或高雄的辦事處。

 

敬請各界嚴格遵守。